mosp logo

Algemene voorwaarden voor software ontwikkelingen.

1. Bestelling
1.1. Door het feit van zijn bestelling gaat de klant akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking van onderhavige voorwaarden is slechts geldig wanneer zij schriftelijk werd vastgesteld.
1.2. De persoon of firma die de bestelling doet wordt beschouwd als de opdrachtgever en staat in voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze laatste aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.
1.3. Onze offertes worden opgemaakt in tweevoud: één exemplaar voor de klant en één exemplaar voor ons.
1.4. De bestelling wordt effectief doordat het voor de klant bestemde exemplaar ons ondertekend werd overhandigd of terugbezorgd, of als de klant op andere rechtsgeldige wijze de bestelling bevestigd.
1.5. Wij behouden ons het recht geen gevolg te geven aan een offerte die ons op een andere wijze bereikt.
2. Offertes – prijsopgaven
2.1. Onze prijsopgaven zijn slechts bindend voor zover de dagvaarding der bestelbon ons bereikt binnen de 30 dagen na datum van bestelbon en voor zover de klant geen enkele wijziging aanbrengt aan datgene dat als basis gediend heeft voor de opstelling van onze bestelbon. Na de termijn van 30 dagen zijn wij gerechtigd de prijs te wijzigen volgens de wijzigingen in de tarieven, lonen, grondstoffen e.d.m. Mondelinge prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en verbinden ons slechts na schriftelijke bevestiging.
2.2. Alle bijkomende bestellingen, uitvoeringen, auteurscorrecties, e.d. niet vervat in de offerte-bestelbon zijn supplementair betaalbaar.
3. Leverings- en uitvoeringstermijn
3.1. De opgave van een leverings- of uitvoeringstermijn zijn louter informatief. Een overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot verbreken van de overeenkomst of vordering tot schadevergoeding.
De leverings- of uitvoeringstermijnen zijn slechts van stipte toepassing indien wij dit karakter erkend hebben door een schriftelijke uitdrukkelijke bepaling.
3.2. De leverings- of uitvoeringstermijnen worden verlengd, zelfs al zijn ze door een schriftelijke uitdrukkelijke bepaling door ons van stipte toepassing verklaard, in alle gevallen van overmacht.
3.3. De levering of uitvoering op verzoek van de klant binnen een kortere dan voorziene of normale termijn, laat ons toe een meerprijs te vragen.
4. Voorschot
4.1. Het staat ons vrij een voorschot te vragen op de verkoopprijs van de bestelde goederen of diensten.
4.2. In dit geval wordt de uitvoering van al onze verbintenissen opgeschort tot wanneer dit voorschot in ons bezit is.
4.3. Dit voorschot is niet terugbetaalbaar in geval van vernietiging van de bestelling of de opdracht door de klant om welke reden ook en dit onverminderd het recht van onzertwege om een hogere schadevergoeding naar gemeen recht te vorderen.
5. Klachten
5.1. Wanneer de klant de door ons geleverde koopwaar of diensten als ondeugdelijk beschouwt hetzij omdat zij niet beantwoorden aan de bestelling, hetzij wegens zichtbare gebreken, afwijkingen of om welke andere reden ook, dient hij daarvoor bij ons klacht in te dienen binnen de 8 dagen na de in ontvangstneming der goederen.
Deze klacht dient gedaan te worden bij aangetekend schrijven waarin op gedetailleerde wijze moet aangegeven worden waarom wordt geprotesteerd. Elke andere vorm van klacht (o.m. terugzending factuur, telefonische klachten, weigering van aanvaarding der levering, …) hebben niet de minste waarde.
Partijen verklaren er zich mede akkoord dat geen gevolg kan worden gegeven aan om het even welke klacht die na de termijn van 8 dagen wordt ingediend.
5.2. Indien de koopwaar wordt geweigerd om een der in par 5.1 aangehaalde redenen zijn we enkel en alleen gehouden tot het vervangen van de geweigerde koopwaar, zonder enige schadeloosstelling van welke aard ook en met dien verstande dat de vervangen koopwaar onze eigendom blijft.
5.3. Koopwaren mogen slechts worden teruggezonden na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Beschadigde of opengemaakte verpakkingen worden niet teruggenomen of gewisseld.
6. Risico’s
6.1. Verzendingen zijn steeds op risico’s en kosten van de klant, zelfs francobestellingen.
6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging aan ons door de klant ter beschikking gesteld materiaal, foto’s, tekeningen en clichés, enz.
7. Facturen
7.1. De facturen worden betaald door overschrijving op de door ons opgegeven rekening, geschieden in Euro en op de overeengekomen vervaldag, welke normaal 15 dagen na factuurdatum is, dit alles tenzij afwijkend werd bedongen.
7.2. In geval een factuur langer dan 8 dagen onbetaald blijft, te rekenen vanaf haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met 12% met een minimum van 50 Euro en zulks ten titel van forfaitaire vergoeding voor de hogere administratie- en beheerskosten die deze vertraging in betaling veroorzaken. De vergoeding blijft verschuldigd uitgenomen voor de som waarvoor de betwisting zou gegrond zijn.
7.3. De facturen zijn gedateerd op de dag van verzending of overhandiging.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Onverminderd artikel 3, blijven de geleverde goederen en diensten eigendom van mosp tot de volledige betaling van de prijs.
9. Algemeen
9.1. Wanneer de klant nalaat één of meerdere vervallen facturen te betalen of indien mocht blijken dat zijn financiële toestand aan ernstige twijfel onderhevig is, zijn wij gerechtigd elke verdere levering van goederen of diensten stop te zetten tot wanneer de vervallen facturen betaald zijn of de reeds geleverde bestelling betaald is. Behouden gegronde redenen die aan de appreciatie van de rechtbanken wordt overgelaten, zal de hierboven vermelde intrest alsmede het schadebeding toegepast worden. Het in alinea 1 bepaalde geldt zelfs wanneer het contract tot stand kwam toen deze facturen reeds eisbaar waren. Wanneer spijts aangetekende ingebrekestelling de klant nalaat om binnen de 8 kalenderdagen de openstaande facturen de vereffenen, zullen wij ontslagen zijn van elke verdere verbintenis. Wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te vorderen wegens de verbreking van het contract die dus van rechtswege tot stand komt na onze aanmaning en bij gebreke van de klant hieraan gevolg te geven binnen de bepaalde termijn.
9.2. Zonder uitdrukkelijke vermelding in het contract mag geen enkel bedrag achtergehouden worden als waarborg voor de geleverde goederen.
10. Plaats van ontstaan der verbintenissen – bevoegde rechtbank
10.1. Alle verbintenissen welke voortspruiten uit de overeenkomst zijn ontstaan in Lede, of bij de klant.
10.2. In elk geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van onze woonplaats bevoegd. De partijen zullen echter te allen tijde vooraf elke betwisting in der minne trachten te regelen.